(0)
I alt: 0 DKK


Se kurv

 

 

Partnerbetingelser

 

Følgende betingelser finder anvendelse mellem JustDeal IVS og samarbejdspartnere, som har underskrevet en særskilt samarbejdsaftale.

 

§ 1 Generelt

 

Internetsiden www.JustDeal.dk ejes af JustDeal IVS, Gl. Ålborgvej 12, 8830 Tjele, CVR: 39747782, i det følgende kaldet ”JustDeal”.

 

Alle navne og varemærker på siden tilhører JustDeal.dk eller samarbejdspartnere og må kun anvendes med udtrykkelig forudgående tilladelse fra den enkelte retmæssige ejer.

 

§ 2 Fundament og forretningsmodel


Forretningsmodellen er et ønske om samarbejde om afsætning af varer og tjenesteydelser. JustDeal markedsfører og udsteder værdibeviser til samarbejdspartnerens produkter og tjenesteydelser, som markedsføres via JustDeals website eller tilhørende app og på de vilkår, der fremgår af nærværende aftale. Værdibeviser til samarbejdspartnerens tjenesteydelser eller varer vil blive markedsført på www.JustDeal.dk samt på den tilhørende app. 

 

JustDeal.dk er alene en markedsføringsvirksomhed, som benytter et website og en app til at formidle tilbud fra samarbejdspartnere og til kunden. Kunden køber via websitet JustDeal.dk eller app’en et værdibevis, som kunden kan indløse hos samarbejdspartneren.

 

I forbindelse med køb af værdibeviser, skal kunden angive navn, adresse, e-mailadresse og kontooplysninger. Når kundens bestilling er registreret hos JustDeal.dk, fremsendes pr. e-mail et ordrenummer til kunden og samarbejdspartneren. 

 

Værdibeviset vil samtidig være tilgængeligt på app’en, som kan hentes på Apple Store og Android. 

 

Værdibeviset indløses hos samarbejdspartneren i fysisk eller elektronisk form. 

 

 

§ 3 Parternes forpligtelser
 

Det påhviler JustDeal.dk som led i samarbejdet at markedsføre værdibeviser fra samarbejdspartneren på sitet JustDeal.dk og distribuere disse værdibeviser til kunderne via www.JustDeal.dkog den tilhørende  app. Det påhviler JustDeal at sikre sig, at websitet og app’en overholder alle lovmæssige krav til formidling af tilbud. 

 

Samarbejdspartneren får adgang til JustDeals website via et særligt login og samarbejdspartneren skal selv lægge billeder, beskrivelser og pris på værdibeviset op, hvorefter der er oprettet en deal til godkendelse hos JustDeal.

 

JustDeal forpligter sig til at godkende en deal senest 24 timer efter det er oprettet af samarbejdspartneren.

 

Samarbejdspartneren indestår for, at dealen er i fuld overensstemmelse med de billeder og beskrivelser samt pris, som samarbejdspartneren har lagt til godkendelse hos JustDeal, herunder at en eventuel rabat er korrekt. Samarbejdspartneren indestår for, at alle deals, der er oprettet af denne, overholder dansk lovgivning, herunder - men ikke begrænset til -markedsføringsloven, forbrugerbeskyttelsesloven og købeloven. 

 

Samarbejdspartneren skal lade kunden indløse værdibeviset i overensstemmelse med dets pålydende ved enhver forevisning i fysisk eller elektronisk form.

  

 

§ 4 Aftaleindgåelse med kunderne
 

Værdibeviset der tilbydes af samarbejdspartneren til kunden, sælges i samarbejdspartneren navn og for dennes regning og risiko. 

 

JustDeal modtager betaling direkte fra kunden ved købet af værdibeviset.

 

Samarbejdspartneren har det fulde ansvar overfor kunden for opfyldelsen af de solgte værdibeviser og er således kundens direkte aftalepart. 

 

Værdibevisets gyldighedsperiode er 3 år fra udstedelsen. Hvis værdibeviset vedrører en vare eller tjenesteydelse, som kun udbydes af samarbejdspartneren i en bestemt periode (for eksempel et arrangement/event), vil værdibevisets gyldighed automatisk være begrænset hertil. 

 

Brugerne skal have adgang til indløsning af værdibeviser i værdibevisets gyldighedsperiode og i henhold til værdibevisets beskrivelse, således at der ikke indtræder forsinkelse, mangler eller misligholdelse over for forbrugerne. Eventuelle reklamationer eller erstatningskrav fra brugerne i forbindelse med opfyldelsen af værdibevisets indhold skal rettes direkte mod samarbejdspartneren, som herefter hæfter direkte overfor kunden. 

 

Såfremt en kunde måtte rette et sådant ovennævnt krav mod JustDeal forbeholder JustDeal sig ret til at tilbagebetale kunden sit retmæssige krav og gøre regres gældende mod samarbejdspartneren.


Samarbejdspartneren skal straks underrette JustDeal.dk om alle eventuelle reklamationer og klager fra kunderne vedrørende indløsning af værdibeviserne.
 

 

§ 5 Kendetegn, fortrolighed m.v.

 

Parterne er ikke berettiget til at benytte hinandens forretningskendetegn eller varemærker udover hvad der følger til markedsføring af dealen. 

 

Parterne forpligter sig til at holde samtlige oplysninger om samarbejdet fortroligt, og sådanne oplysninger må kun anvendes som led i opfyldelsen af denne samarbejdsaftale eller hvor det er påkrævet af myndighederne.

 

 

§ 6 Betaling og afregning. 

 

JustDeal afregner 50% af alle solgte deals 5 bankdage efter at dealen er udløbet eller samtlige deals er solgt.

 

De resterende 32% udbetales 30 dage (+ 5 bankdage) efter dealen er udløbet.

 

Det påhviler samarbejdspartneren at betale moms af hele værdibevisets pålydende. 

 

I provisionen på 18% er der indeholdt moms.

 

Omkostninger forbundet med bankoverførsler i forbindelse med afregning, heriblandt bankgebyrer osv. betales af samarbejdspartneren.

 

 

§ 7 Varighed og misligholdelse

 

Nærværende aftale gælder som de almindelige forretningsbetingelser og kan til enhver tid ændres af JustDeal med 3 måneders varsel og forudsat at samarbejdspartneren orienteres herom på hjemmesiden. Ved misligholdelse af nærværende aftale gælder dansk rets almindelige regler. 

 

JustDeal fraskriver sig ethvert ansvar for de varer/tjenesteydelser som kunden modtager fra samarbejdspartneren i forbindelse med indløsning af værdibeviset. Som følge heraf kan JustDeal ikke gøres ansvarlig for korrekt opfyldelse af aftalen. I det omfang at ufravigelig lovgivning giver kunden mulighed for at rette kravet mod JustDeal, har JustDeal fuld regresret mod samarbejdspartneren for det lidte tab.

 

JustDeal kan i øvrigt ikke gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tab af fortjeneste eller følgeskader.

 

JustDeal er ikke ansvarlig for midlertidig eller varig nedsat funktionalitet på hjemmesiden eller app’en.

 

Eventuelle tvister skal afgøres efter dansk ret og ved retten i Aalborg.

 

 

§ 8 Behandling af personoplysninger

 

Ved køb af et værdibevis på JustDeal.dk, registreres kundeoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

JustDeal.dk videregiver disse persondata i det omfang, det sker som led i opfyldelsen af aftalen. 

 

Samarbejdspartneren skal sikre sig, at personfølsomme oplysninger fra JustDeal opbevares og håndteres iht. den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af persondataoplysninger. 

 

 

§9 Omkostninger
 

Gældende aftale træder i kraft ved underskrivelsen af parternes samarbejdsaftale. Ved misligholdelse af nærværende aftale gælder dansk rets almindelige regler om misligholdelse. 

 

 

JustDeal